Kop!

Kaltxì!

Ke pamrel si oe fìtseng zamuna trro. Slä, oe pamrel sereiyi nìmun! Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Nìmun

Fìtrr, pamrel si oe fìtseng nìmun 😀

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | 1 Comment

Mipa zìzìt

Ke pamrel sami oe fìtseng pukapa trro, ulte fìtrr pamrel si oe fìtseng nì’aw taweyk new oe piveng ngar san sìlpey oe tsnì mipa zìzìt lefpom ngar!

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Ftxozä + tìsraw = Ke’u

Fìtrr, ‘efängu oe tìsraw. Leiu ftxozä, slä oe ‘efängu ngeyn. Sìlpey oe tsnì oe zivo pxiye’rìn.

Tse… ke omum oel futa oe pamrel sìyi nìmun.

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Plltxe aynga nìarapì srak?

New oe irayo siveiyi Kemaweyanur taweyk pol poleng oer fya’ot fko pamrel sivi “Arabic” nìNa’vi.

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Ke omum!

Kaltxì frapoya,

ke omum oel futa zene pamrel sivi fìtrr fìtseng – ulte ayngal ke poleng oer ke’ut (oe ngolop fìkìng (http://forum.learnnavi.org/projects/my-blog-lifya-lenavi/) fte oe tivìng mikyun ngeyä aysäfpìl…). Ha, pamrel sìyi oe teri Neytiri Project.

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | 1 Comment

Mipa kìng!

Kame ayngat,

ke omum oel futa pamrel si, ha ngolop kìngit fte tsivun nga piveng oer.
Fìking: http://forum.learnnavi.org/projects/my-blog-lifya-lenavi/

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Ayftxozä

Tse… fìtrr oel tìmel ‘upxaret a peng san ayftxozä lefpom ngaru nìwotx sìk.

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Sngä’ikrr

Kame ayngat,

oe sngeykä’i pamrel sivi fìtseng fìtrr ulte sìlpey oe tsnì tsivun ayngal tslivam futa oe pamrel si, fu tsnì nivew ayngal omum fìlì’fyat a lu lor.

Continue reading

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | 6 Comments