Sngä’ikrr

Kame ayngat,

oe sngeykä’i pamrel sivi fìtseng fìtrr ulte sìlpey oe tsnì tsivun ayngal tslivam futa oe pamrel si, fu tsnì nivew ayngal omum fìlì’fyat a lu lor.

Oe ke omum ftxey oe pamrel sayi frakrr fuke, slä sìlpey oe tsnì tsivun oe pamrel sivi fìtseng frakrr. Txo ngal tse’a futa oe ftamang pamrel sivi fìtseng, rutxe fpe’ ‘upxaret oer mì http://forum.learnnavi.org fu fpe’ ‘upxaret oer fìtseng. Krro krro ke new oe pamrel sivi taweyk new oe tsurokx, slä krro krro oel ftang nivume lì’fyat lena’vi… Sìlpey oe tsnì ke ftivang oel nivume fìlì’fyat!
Slä, txo oe ke pamrel sivi fìtseng kinäo trr trr, tsakrr fpaye’ oer ‘upxaret 🙂

New oe piveng futa nga fpe’ ‘upxaret fìtseng nìna’vi fu nìinglìsì – txo ke tsivun nga pivlltxe lì’fyat lena’vi, tsakrr paylltxe nìinglìsi, fu nìfranse, fu nìspänits fu nìportuguìsì – oe tslam faylì’fyat.

Tse, ke omum oe ftxey oel ayomum futa zene oe pamrel sivi fuke, slä txo oel ke ivomum futa pamrel sivi, tsakrr oe pamrel sivi teri ‘uo.

Txo nga tse’a kxeyeyo, rutxe peng fì’ut oer.

Eywa ngahu!

Advertisements

About MIPP

Oe lu sute a new pivlltxe nìna'vi nì'aw ulte oel ngamop fìpìlokit fte tsun oe nivume sì pivlltxe nìna'vi.
This entry was posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi. Bookmark the permalink.

6 Responses to Sngä’ikrr

 1. Plumps says:

  Ma MIPP,

  ngeyä sngä’ikrr pìlokä sunu oer nìtxan. Frakrr, tsaw lu txantsan krr a sutel mipa fìlokit sngeykä’i ulte fmi sivar awengeyä lì’fyat alor.

  Sìlpey oe, ngal riyevatsun pxaya ’uti a tsateri pamrel si.

  Etrìpa syayvi! 😉

  • MIPP says:

   Kame ngati, ma Plumps.

   Ke omum oel ralit fìlì’uä alu ratsun. Rutxe, piveng oer.

   Oe irayo seiyi ngaru.

   • Plumps says:

    Ma MIPP,

    ratsun lu r‹ats›un nìngay 😉 Fìrenu alu r‹iyev›‹ats›un lu ngäzìk fwa oeyktìng nì’Ìnglìsì, kefyak? Fkol run zusawkrr, slä nì’aw lu tìtsunslu … kxawm nì’Ìnglìsì »you (will) might find« 😉

    Kea tìkin. Var pamrel sivi 😉

   • MIPP says:

    Kaltxì ma Plumps,

    oel tswama kemlì’uvit alu ! Oe skxawng lamu!

    Tse… oe irayo seiyi ngar.

 2. Ngawng says:

  Kaltxì ma MIPP!

  Fìlok lu txantsan. Sran. 😀

  Slä lu ngäzìk fwa run telet aetrìp :/

  • MIPP says:

   Kaltxì ma Ngawng,

   fpìl oel futa oel ngayop kìngìt fte tsivun ayngal piveng oer futa new ayngal futa oe pamrel si.
   Ha, ayngal pamrel seyki oet…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s