Mipa kìng!

Kame ayngat,

ke omum oel futa pamrel si, ha ngolop kìngit fte tsivun nga piveng oer.
Fìking: http://forum.learnnavi.org/projects/my-blog-lifya-lenavi/

Fpìl oel futa fìfya oeyä pìlok sayunu ayngaru, kefyak?

Tse, sìlpey oe tsnì ke ftivang ayngal fpive’ ‘upxaret fìtseng! Fìkemìri, fpìl oel futa fìkem lu letsranten, taweyk txo livu ‘upxare fìtseng, tsakrr pxaya tsayun sute pivlltxe nìna’vi! Txantsan, kefyak?

Oe ‘efu fpom taweyk tsun oe pivlltxe sì pamrel sivi nìna’vi nìltsan… fpìl oe!

Oel paryey ngeyä ‘upxaret fìkìng, fte tsivun oe pamrel sivi fìtseng nì’ul!

Kìyevame,
MIPP.

Advertisements

About MIPP

Oe lu sute a new pivlltxe nìna'vi nì'aw ulte oel ngamop fìpìlokit fte tsun oe nivume sì pivlltxe nìna'vi.
This entry was posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s