Ftxozä + tìsraw = Ke’u

Fìtrr, ‘efängu oe tìsraw. Leiu ftxozä, slä oe ‘efängu ngeyn. Sìlpey oe tsnì oe zivo pxiye’rìn.

Tse… ke omum oel futa oe pamrel sìyi nìmun.

Nì’awve, new oel pivlltxe san ftxozä ayngaru lefpom nìwotx sìk – ulte fpìl futa ngal ke pamrel sayi lahea aylì’ut, taweyk ke omum oel futa zene oe pamrel sivi. Ha, oe ätxäle si tsnì ngal pamrel sivi fìweptsenge (http://forum.learnnavi.org/projects/my-blog-lifya-lenavi/) futa zene oe pamrel sivi. Oe irayo si ayngaru nìwotx.

Tìsung: New oel nivume fya’ot fko plltxe nìhongo ulte fwerew srungit.

Advertisements

About MIPP

Oe lu sute a new pivlltxe nìna'vi nì'aw ulte oel ngamop fìpìlokit fte tsun oe nivume sì pivlltxe nìna'vi.
This entry was posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s