Nìmun

Fìtrr, pamrel si oe fìtseng nìmun 😀

Fpìl oel futa ke lu oer tìk’ìn fte pamrel sivi oe fìtseng, ulte nìsung ke lu oer tìk’ìn fte oel nivume fìlì’fya lena’vi mì learnnavi.org.

Sìlpey oe tsnì lìyevu oer tì’kìn!

Oe irayo seiyi ayngaru nìwotx!

Advertisements

About MIPP

Oe lu sute a new pivlltxe nìna'vi nì'aw ulte oel ngamop fìpìlokit fte tsun oe nivume sì pivlltxe nìna'vi.
This entry was posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi. Bookmark the permalink.

1 Response to Nìmun

  1. Plumps says:

    Kaltxì,

    kame ngat. Fula tse’a futa ngal fìtsenget tok nìmun sleyku oeti nitram. Zola’u nìprrte’ ne’ìm 😉

    Sìlpey oe tsnì ngar lìyevu krr fte nivume sì pamrel sivi.

    Hayalovay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s