Category Archives: Ayu a fko pamrel si nìna’vi

Fìtseng tsun ayngal rivun ayut a fko alu oe pamrel si nìna’vi.

Ayftxozä

Tse… fìtrr oel tìmel ‘upxaret a peng san ayftxozä lefpom ngaru nìwotx sìk. Advertisements

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | Leave a comment

Sngä’ikrr

Kame ayngat, oe sngeykä’i pamrel sivi fìtseng fìtrr ulte sìlpey oe tsnì tsivun ayngal tslivam futa oe pamrel si, fu tsnì nivew ayngal omum fìlì’fyat a lu lor.

Posted in Ayu a fko pamrel si nìna'vi | 6 Comments