Fìpìlokteri

Fìpìlokrì, oe alu MIPP pamrel si nìna’vi nì’aw fìtseng. Txo ayngal ke omum futa lì’fya lenavi lu, rutxe tse’a: http://www.learnnavi.orghttp://www.naviteri.orghttp://en.wikipedia.org/wiki/Navi_language

Oel ngolop fìpìlokit fte tsivun oel nirvume fìlì’fyat ulte fte tsivun ayngal ivomum fìlì’fyat ulte fte tsun ayngal nivume fìlì’fyat kxawm.

Tsun aynga pivlltxe fìtseng nìinglìsì txo new ayngal fì’ut, slä txo tsun ayngal pivlltxe nìna’vi, tsakrr paylltxe.

‘Ivong Na’vi!

Advertisements